ශ්‍රී ලාංකේය ශාස්ත්‍රීය දැනුම් වපසරියේ නූතන උරුමකරුවන් වන විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවගේ බහුවිධ බුද්ධි කලම්බන ක්‍රියාන්විතයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය මෙහෙවර ඉටු කිරීම සඳහා මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය හා ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය එක්ව දියත් කරනු ලබන තරඟාවලිය.

ඇයි MIC වැදගත්?

පසුගිය තරග

Multiple Intelligence Challenge
2021

Multiple Intelligence Challenge
2020

Translate (පරිවර්තනය සඳහා)