හුවිධ බුද්ධි අභියෝග්‍යතාව – 2023 අවසන් මහා තරගාවලියෙහි අවසන් තරග වටය සැප්තැම්බර් මස 22 වැනි සිකුරාදා මධ්‍යාහ්න 12.00ට පැවැත්වේ.

අවසන් තරග වටයට පෙර තරගාවලිය සඳහා ලියාපදිංචි වූ සියලු​ම විද්‍යාර්ථීන් සඳහා පෙරහුරු පරීක්ෂණ අවස්ථාවක් ලබාගත හැකි අතර, එය 2023/09/20 දින පස්වරු 6.00 සිට විවෘතය

Practice Yourself

බහුවිධ බුද්ධි හැකියාව වර්ධනය කරනු පිණිස සැලසුම් කළ අභියෝග්‍යතා පුහුණු පරීක්ෂණ සඳහා පීඨයේ සියලු විද්‍යාර්ථීන්ට සතියකට වරක් සහභාගී විය හැකි ය. සැප්තැම්බර් මස මුල සිට මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

Multiple Intelligence Challenge 2023

බහුවිධ බුද්ධි අභියෝග්‍යතාව – 2023 තරගාවලිය කේවල හා අධ්‍යයනාංශ මට්ටමින් තරග කළ හැකි වට තුනකින් සමන්විත වේ. අවසාන මහා තරගාවලිය සැප්තැම්බර් මස මස 13 වන දින සිට පැවැත්වේ.

තරඟ වට පිළිබඳ විස්තර

MIC 2023, තරඟ වට 03 කින් සමන්විත අතර, සෑම වටයකදීම පැයක ප්‍රශ්න පත්‍රයක් මාර්ගගත (Online) ක්‍රමයට ලබාදෙනු ලැබේ. MIC 2023 තරඟ වට පහත සඳහන් දිනයන් හී පැවැත්වේ.

අවසන් වටයෙන් ජය ගන්නා ජයග්‍රාහකයින්ට

අවසන් වටයෙන් ජය ගන්නා ජයග්‍රාහකයින්ට සහ අවසන් වටය සඳහා තේරිපත් වන හොඳම අධ්‍යනාංශ කණ්ඩායම් තුන  සඳහා කුසලාන පිරිනමනු ලබන අතර  අවසන් වටය සඳහා තේරී පත්වන සියලුම තරඟකරුවන්ට සහතික පත් පිරිනමනු ලැබේ.

IQ Star of the Week

MULTIPLE INTELLIGENCE CHALLENGE 2022

ගැලරිය

Translate (පරිවර්තනය සඳහා)