පූර්ව පරිශීලන ආධාරක දේශන, සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2022

Translate (පරිවර්තනය සඳහා)